top of page

De NOBCO ethische gedragscode

 

Accreditatie door de NOBCO neemt verantwoordelijkheden met zich mee. Ik draag die verantwoordelijkheden graag, omdat het de kwaliteit van mijn manier van coachen borgt en jou hopelijk het vertrouwen geeft dat jouw verhaal bij mij in goede handen is. Hieronder heb ik de ethische gedragscode van de NOBCO bijna volledig weergegeven. Daarbij heb ik 'hij' veranderd in 'zij', zodat de tekst logischer aansluit op mij persoonlijk. De volledige tekst kun je ook lezen op de website van de NOBCO.

 

1. Respect

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

 

 • Zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. Zij trekt niemand voor, noch stelt hij iemand achter. Zij discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.

 • Zij erkent ieders recht om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.

 • Zij laat zijn coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.

 • Zij komt op voor de belangen van de coachee, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin des woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.

 • Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de coachee (fysiek, emotioneel, intellectueel, sociaal en spiritueel), doet daar nimmer neerbuigend, onverschillig of juist bewonderend over.

 • Zij erkent dat hij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van een coachee die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.

 • Een coach gaat niet alleen respectvol om met mensen - in het bijzonder de coachee - maar ook met hun gedachtegoed, hun bezittingen en hun leefomgeving. De coach is daarin een rolmodel voor de coachee. 

 

 

2. Integriteit

Een coach moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met een coachee, zij moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de coachee weet én aanvoelt dat de coach integer is. Een coach toont aan integer te zijn door zowel tijdens als buiten zijn beroepsuitoefening, de volgende gedragsregels na te leven:

 

 • Zij is eerlijk, betrouwbaar en oprecht. Zij zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.

 • Zij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan

 • Zij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen.

 • Zij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relaties van de coachee te benadelen. 

 

 

3. Verantwoordelijkheid

Dat zij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden:

 

 • Zij onderkent de macht die inherent is aan haar positie en beseft dat zij zowel bewust (door het geven van directieven) als onbewust (als rolmodel) grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden. Daarom is zij bedachtzaam in haar handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.

 • Zij bevordert het welzijn van de gemeenschap in het algemeen en van participanten in het coachingsproces in het bijzonder, en veroorzaakt géén schade.

 • Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.

 • Zij is zich bewust van haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van haar beroep als coach.

 • Zij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.

 • Zij houdt altijd de ontwikkeling en het belang van de gehele persoon van de coachee in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.

 • Zij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.

 • Zij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een coachee aan

 

 

4. Professionaliteit

Beroepscoaches hebben, zoals het woord al zegt, van coachen hun beroep gemaakt. Voor hen is coachen een vak, een professie. Hun klanten, met name de coachees, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die werknemers, managers of leden van de raad van bestuur de mogelijkheid geven zich te laten coachen,verwachten niet alleen dat beroepscoaches hun stiel deskundig en op hoog niveau uitoefenen, zij hebben er zelfs recht op. Een beroepscoach die professioneel te werk gaat, doet dat onder meer door zich aan onderstaande gedragsregels te houden:

 

 • Zij houdt haar privé-leven en werk strikt van elkaar gescheiden en zorgt er niet alleen voor dat het één geen schade lijdt door het ander, maar streeft ernaar het beste uit beide naar boven te halen. Zij is in dat opzicht een duidelijk rolmodel voor de coachee.

 • Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

 • Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching, onder meer door lezen van (vak)literatuur, het volgen van bij- en nascholingen, het bezoeken van symposia, het deelnemen aan intervisie bijeenkomsten, en/of het gebruik maken van mogelijkheden van supervisie.

 • Zij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.

 • Zij informeert de coachee en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld de betalende instantie) desgevraagd zonder terughoudendheid, welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties zij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Zij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door haar actueel wordt gehouden. 

 

 

bottom of page